Hockeyklubba Fischer Hockey CT850 Sr.
Hockeyklubba Fischer Hockey CT850 Int.
Hockeyklubba Fischer Hockey CT850 Jr.
Hockeyklubba Fischer Hockey CT750 Sr.
Målvaktsklubba Fischer Hockey GF750 Natural Sr.
Målvaktsklubba Fischer Hockey GF650 Int.
Målvaktsklubba Fischer Hockey GF550 Jr.
Målvaktsklubba Fischer Hockey GW150 Yth.